(C) Tars Pter 2008.
Ú T J A I N K

JEMEN
Sana'a
2008. 12. 29. - 2009. 01. 16.


INDIA
Mumbai, Goa, Agra
2008. 06. 13. - 2008. 06. 22.

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK
Dubai, Sharjah
2008. 06. 03. - 2008. 06. 28.


INDIA
Hyderabad, Bangalore
2007. 11. 17. - 2008. 02. 12.

Videók


Képgalériák

Június 19-21., Agra

Az istenadta nép

Agra Red Fort

Hova kell menni legközelebb

Taj Mahal

Június 17-18., Goa

Június 15-16., Goa

Június 13-14., Mumbai
2008-06-30, 22:37:39

milyenisvoltjóésrosszegyszerrerosszmertnagyonfárasztóésmegerőltetővoltrosszmertmosttöbbproblémaad
dottazétkezésselésazidőjárássaljómertbárfárasztóésmegerőltetődesikeresvoltazútjómertbá
rproblémákvoltakazétkezésselamangóazértfinom;)jómertolyandolgokbanvoltrészemamikamúltkoriútbólkimaradtak
(ittaszépésérdekesavilágörökségrészétképezőemlékekregondolokésmégmennyimindenvanmintazaképekb
37;lkiderült:))jómertláttamközelrőlazahmedizéarabtengert:)jómertismerősebbvoltmindenkönnyebbvolta"
beilleszkedés"jómertsoksokbarátságoséssegítőkészindiaitismertemmegismét(dekedvesindonézbrazilstbismer
őseimhavéletlenülfelolvassaeztnektekvalakirólatokiscsakjóttudokmondani;))jómertaszerencseaurámmégmindig
ép(sőtlehetmégvastagodottis)jómertmostisjóvoltatársaságjómertmerthátnaazértbízomabbanishogyérdemesv
oltmindeztolvasásilagisvégigkövetni;)viszlátlegközelebb(halesz;))

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-30, 22:36:40

2008június22vasárnaphazaértünkazeddigilegsimábblegkönnyedebbútonkorábbanszóltammárazórámnemisannyirameg
lepetésszerűelőkerülésérőlazújabbdejavuacsomagfelvételnélkövetkezettigazvalamivelerőseb
benmintamúltkorugyanismostaháromfeladottbőröndbőlegyikseérkezettmegmárakkorsejtenilehetetthogyvalami
nemstimmelamikoraszalagonmeglepőenkevésszámútáskaérkezettaztánkisvártatvaleiszártáknemraktakkitöbbet
azelőbbibőlláthatóhogynemcsakmijártunkígyazilletékesekelmondásaszerint"általábanhelsinkibenakadna
kel"valószínűlegmostisígyvoltmertmásnapestéremármegiskerültektovábbikétnapmúlvapedigmárkézheziskap
tukőketÚgyhogyvégleghazaérkeztünkésmindenkiátadhattaazátadnivalót

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-22, 12:43:41

2008június21szombatamainaprajutottazigazgatókkalvalónagyszabásúmeetingamitmegintcsakrezgőléccelsikerült
túlélnemutánamegvacsoráztunkegykínaiétterembenaztánholnapinduláshaza

2 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-22, 12:43:22

2008június20péntektekintettelarrahogyindiaezenterületénrendkívülfejlettazagraculturemáraisjutottlátnivaló:
azagrairedfort(nemtévesztendőösszearedforddalegyébkéntanévjelentésevöröserődmivelvöröshomokk
37;bőlépítették)természetesenittisjobbanérvényesülnekmajdafotók(lásdaszépkilátástatajmahalra)deegy
kétérdekességetazértmegkellemlíteni:akísérőnkfolyamatosaninformáltminkethogyazerődegyeslakrészei
benazépíttetőkirálymelycsaládtagjailaktak(őfeleségalányaistb)enneksoránatöbbségbenolyanképalaku
ltkihogyezazuralkodóegy„rendes”„jólnevelt”egyéniségvoltkisvártatvakiderülthogyazéppe
naktuálisfeleségemellett365fősháremettartottahogyakísérőnkfogalmazottszórakozásicélból:)voltegyk
ertisamitszőlőkertnekneveztekmivelazuralkodóakertközepénállókőpadonüldögélveszokottbortinnia
kertkörülvoltakaszolgáklakrészeiekkorbelegondoltunkhogynekikigazábóltökjódolguklehetetthiszenmikorkiléptek
azajtónpontasajáturalkodójukatláthattáktestközelbőlodakint(nyilvánmutogattákisegymásnakhogy„hö
király”:d)alátogatásmegfelelőenhosszúranyúltpedigígyiscsakazerőd20%átnéztükmeg(atöbbi80%i
deiglenesenzárva)hazaérkezéskorfeltűnthogynincsmegazórámmárjóidejeazsebembenhordtammertelszakadtaszíja
eszembejutotthogyazerődbőlvalótávozáskormégbiztosanmegvoltmertakkormegnéztemhányóranéhánypercut
nszerencsérejöttazötlethogyvalószínűlegakkoreshetettkiamikoranagyméretűautóleghátsóülésér
37;lkimásztamvalamikorviszontháromkocsivalmentünk(mivelabrazilokésazindonézekisvelünktartottak)úgyhogyels
37;kénttelefonálnunkkellettvolnadeezelmaradtúgyhogycsakaszedelőzködésutánamikormárcsakegykocsijöttért
ünktudtukmegkérdezniasofőrtnemláttaepontosabbanmegsekellettkérdeznimivelbeszálláskorfelismertemazülésh
uzatotésahátsóülésenisvoltvalamiamiengemvárt…talánezenmármegsemkellenelepődni:)sajnosazonbanezse
mellensúlyoztakellőenazismételtentúlzottmértékűautózástésrepüléstamiutánvisszaérkeztünkmumba
iba(delhivégüliskimaradt)

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 22:17:50

amiazelőzőbőlkimaradt:atajmahallátogatásasoránelmeséltéknekünkhogyazépületmilyenmódonkész
ltafehérmárványbanláthatóvalamennyidíszmintaigazidrágakövekbőlkészültmégpedigolymódonhogyamárvá
nybabelefaragtákalyukakatmajdazugyancsakméretrevágottdrágaköveketbeleillesztettékésmindezannyirapontoshogyab
elerakottkövetnemlehetkiszedniatechnikátdemonstráltákisnekünkaprofimarketingesfickósboltbanugyanisazakkoricsa
ládokleszármazottjaimégmaiskészítenekilyentechnikávalhasználatiésdísztárgyakatkonkrétanláttunkolyankisl
apostálat(kbjegyzettömbnagyságút)amiben944picikődarabvanegyátlagosabbméretűasztallapazhathavimunkaa
zárakisennekmegfelelőek(érdekesmódonazötcsillagoshotelünknekvoltrápénze:d)

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 21:41:48

2008június19csütörtökkb9korébredtematöbbinaphozképestpihentenmégúgyfélálombantelefoncsörgésthallokteki
ntvehogyazsinórvalóbankivolthúzvaelőszörazthittemaszomszédéésegybőlörültemhogymilyenokosancsiná
ltamtegnaphiszenhaamazidáighallatszikazenyémtutiordítkisvártatvamegintmegszólaltekkormárderengettvalamiésesz
embejutotthogyafürdőszobábanisvanegy…Ésaztánutólagkiderülthogyaztnemlehetettvolnakihúzniegyébké
ntsemreggeliutánegybőlindultunkazittenifőcélponthozatajmahalhozmitismondjak:baromiszép(majdnemkurvasz
petírtamcsakmoderáltammagam:d:d:d)leszmajdsoksokfénykép(valamikor…)azépületrőlazimaházrólasokf
leérdekesemberrőlleszmókustotálközelrőlvalamintegy80képbőlállókiállításindiacivilizáció
jánakfejlődéséről(márminténcsináltam80képetmindegyikenvanvagy45fotó)amibőlkiderülhogymiért
kevésa10napvagyakárakéthónapindiában(mégúgyishaközbennemkelldolgozni)voltegykísérőnkisakielmesélter
övidenatajmahaltörténetétemellettaterületrevalóbelépéselőttfelhívtaafigyelmünkethogyneálljunkszóba
senkivel:)tényésvalóhogyazagresszívdirektmarketingújabbfokozataivalismerkedhettünkmegarrafelédeamiazegyikkö
zeliboltbanvoltazmindenképzeletetfelülmúltkbolyasmitkellelképzelnimintakendősruhásboltbanaholdorcikaannak
idejénsoksokrúpiáthagyottottszóvalannakavezetőjétdemégegyszinttelmagasabbanvpésregyarántmegjegyeztékh
ogynagyonprofiafickóésénisegyetértettemvelükashoppingolássalsikerültkellőensokidőteltölteniúgyho
gyahotelbevalóvisszaérkezésutánazonnalindultunkisvisszaugyanisolyanmézesmázosszavakkalhálóztakbeminkethogya
teliholdáltalmegvilágítotttajmahalazegykülönélményleszsajnosazonbanateliholdnakelfelejtettekszólnihogyérke
zünkezértképesvoltholmifelhőkmögéelhelyezkedniezértazélménysajnoselmaradtatöbbiekisnagyoncsalódottak
voltakazordfényképezésikörülményekmiatt(lévénéjjelnemszabadazépületközelébemennicsaktávolrólnézhetj
ükakorlátnaktámaszkodva)deszerencsérevoltvalakiakiismételtenfénytgyújtottazéjszakábanhogystílszerűen
fogalmazzakazéngépemmelugyanislehetett15másodpercigfényképezni(=addigvannyitva)valamintextraadagszerencseisjá
rulthozzáugyanisakorlátsarkánmegtudtamállítaniagépetígya15másodpercsoránnemzavartbeazénremegésemúgyhogy
mindenkicsodájárajártazeredménynek:dvacsoránálvégrehasználatbatudtamvenniakamerátisugyanisegykétfősz
enekartartottműsort(tablaésszitár)ráadásulittisvolthovaletenniakameráttehátvélhetőenacélközöns
giselégedettleszafelvétellel:)

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 20:39:42

2008június18szerdaelőzőestesemmitsembíztamavéletlenreéskitettema„nezavarjanak”táblátiga
zegyébkéntis6:30korkellettkelnidemárkisséalábbhagyottazoptimizmusomÉsnekemlettigazammertbár6:40kormárfentvo
ltamdeatermosszalegyüttmegintérkezettahangoskoppantásis7:30raaztáneliskészültemdeabuszcsak8:15regördültbeah
oteleléjófélórásbuszozásutánmegérkeztünkazelsőnéznivalóhozegy250évesportugálstílusbankészülth
zhozbennekiállítással:azakkoriberendezésitárgyakvoltakmegtekinthetőkutánaegykisebbmajdegynagyobbtemplom
hozmentünk(akicsibensajnosnemlehetettfotóznibárnagyontalánnemisvoltmit)aztánindulnunkiskellettvisszaszóbankbe
nnyivelellehetintézniagoatúrátdeaképekenkeresztülsokkaljobbanátfogjönniezegészenbiztosareptérrevalóérkez
éstkicentiztük(aruhákegyébkéntelőkerültek)tehátszintevárakozásnélküljutottunkfelagépreaváltozatos
sággyönyörködtetmottójaalapjánezúttalaspicejetlégitársaságnálfoglaltaknekünkjegyetígymárelmondhattukh
ogymostmárnemcsakazételspicydearepülőis:)akétésfélórásútutánmegérkeztünkdelhibeekkorvolt17:30ugyan
valamennyitidőztünkaparkolóbanmegálltunkegymcdonald’snálmegútközbenis(egyelőreismeretlentechn
ikaijellegűokokból)dealényegazhogyéjfélutánérkeztünkmegahotelhez…avégénvésénmárversenytnyafo
gtunkhogynekünkazonnalkellegyágy:)egyébkéntagrábanazértnincsrepülőtérmertnincsnekihelyarendkívülhoss
zúautózássoránakörnyék(mármintannakjellegzetességei)a„látnivalók”jórészeismerősvoltám
ígyistapasztaltamújdonságokatezekésnéhányérdekesebbeseményfelsorolásakövetkezikmost:azitteniriksákzölds
árgaszínűekvan„extralarge”riksaisamibenindiaimódraakár810eniselférnek(ránézésreannyinakt&#
369;nt)vanbiciklis„riksa”is(azértidézőjelmertnemkérdeztemmeghogyőketisígyhívjáke)anorm
lriksákközülazegyikpontazorrunkelőttborítottfelegymotorost(nemteljeserőveldeazértelőírásszer
űen)akisebbméretűkátyútkézzeltömtékbe(=kézzeloszlattákelamélyedésbenazaszfaltot)azegyiktömött
buszonkb810enfelkapaszkodtakahátsólétránkeresztülabusztetejére(csakavégétláttukdeazutolsókétembermenetk
zbenmászottlegalábbféllétrahosszon)résvfurcsánaktaláltákhogyamotoroldaltülőnőakezébentartjaagy
ereketerremegmagyaráztamhogyazanemnormálisamiutánukjött:akövetkezőmotoronugyaniskettenültekésmindkett&#
337;nvoltbukósisak:)amegkülönböztetőjelzésthasználórendőrautótmindenkikedveszerintmegelőzhet
iazegyikbuszonasofőrelőttültvalaki(tehátafélkilátástbiztosantakarta)amcdonald’sospihenőn
legyébkéntvmegjegyeztehogyhozzáeddigazalábbikétútmutatásálltlegközelebb:„nemszabadgyorsancsinálnia
dolgokatmertnemlesznekjókésamitcsinálszazmindigszívbőljöjjön”ugyanekkoreszembejutotthogyérdemesny
elviismereteimettovábbbővíteniúgyhogymostazéletbennélkülözhetetlenkifejezésekbőlkövetkeziknéhá
nyindonéznyelven:d szia–hi/halloviszontlátásra–selamattinggalmaganagyoncsinos–kamukelihatanca
ntik:d(accsnekejtendő)szeretlek–akucintakamuaprokprodukciótánccsoportjaalegjobbavilágon–prokpro
ductionsapalahgroupdansayangterbaikdiduniamiholmiben–apadimanadidalamapa:dmaestesajnosnemjutottamgéphezezér
tezazíráspapíronkészülteltajmahalosceruzávalírvamostkb2:30vanmiremegfürdök3:00úgyhogymostmégatelefontisk
ifogomhúzni

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:38:09

2008június17keddtalánmármegsemkellettvolnalepődnömazonhogya8:45retervezettébredésemhelyett6:45korkopogta
k(mintkiderültvvoltakiazthittehogymavanaholnap7:00ratervezettlégzésjógaelőadás)utána8:11korrésvközöse
npróbáltsietésreserkenteni(szóvaléskopogássalegyaránt)mondvánodakéneérnemidőben9reazelsőnormál
prezentációramireközöltemvelükhogycsak10korkezdünk(szerintemnekikismondtamdeezmárnemderülki)majdvégül8:40
kormegérkezettaszobaszervizhaeztovábbraisígymegytovábblázadnifogokésfelkeléstszervezek(hahhahhah)szerencsér
eaprezentációkatmostkissélazábbanvettükúgyhogynagyobbrövidzárlatnemvoltmegkellemlíteniazegészségről
szólóutolsókülönlegeselőadástamibőlkbazderültkihogymindenrosszamiteszünk:)ezperszetúlzásdevaló
banhallottunkegykétszokatlandolgot(erreazelőadófelishívtaafigyelmünket)kisvártatvaelérkezettapillanatami
korabrazilcsapatáltalhozottkülönlegeskőszobrotkisorsoltukajelenlévőkközött(kispapírcetliknagykosá
rbabedobálva)bejelentettékhogyasorsolástalegfessebblegcukibblegkisfiúsabbkinézetűfiatalemberfogjaelvégez
ni(szószerintifordítás)miutánkimentemésakezembeadtákakosaratelsőkéntösszekellettráznomatartalmátutá
naugyanezcsaksajátmagammal(=altestrázás–mégjóhogyelégsokprokosvideótnéztemmegkorábban)kegymásikigaz
gatóvezettea„ceremóniát”éshúzáselőttafülembesúgtaanevétmégegyszerhogybiztosannetévessze
melfelolvasáskornemőthúztamkiviszontkiderülthogyazilletőnincsaterembenezértúgydöntöttünkőtki
zárjukésújabbnevetkellhúznom(azazújabbrázáskétszer)másodjárapontvpthúztamkidelámlámősevoltateremb
en(hatalmasovációmindenkirészérőlmegmégegyszeramikoraharmadikhúzásután1perccelmegérkezett:d)kekkorazt
találtakihaaharmadikembersemleszaterembenakkormármindenképpenőkapjameg:)azonbanittmársikerültolyasvalakit
kihúznomakijelenvolt(ráadásulszinténismerős)úgyhogyvégülcsak„célbaért”azajándékfeltétl
enülszólnomkellmégazegyikkonkrétprezentációrólilletveannakisegykonkrétrészérőlaminekazalényegehogyv
anegyolyantermékeazittenicégnekamineka„célközönségét”nemtúlműveltemberekalkotják(tehátol
yanokakikvidékenélnekéssokuknakcsakegyadottmunkalehetőségvan(olyanhelyenahovaezatermékkell))ennélfogvane
mlehetnekikanormálmarketingmódszerrelbizonyítaniatermékelőnyeitkikelletttalálniegyújszerűmegközel
téstakövetkezőtörtént:amarketingszövegetegyszerűsítették(akonkrétumokazértmaradtak)megzenésít
ettékéshangszerekkeltapsolássalkísérveelénekeltékÉsbevált:daprezentációkvégeztévelaztáneljöttapillan
atamiháttérbeszorítottaa2008asebt:igencégesfociazindiaiakkalatengerpartonsajnosazonbannemsikerülttúljólamibe
tudhatóamezítlábasjátéknakamindjártazelejénkapottközepeserősségűrúgásnakasokegyformaindiainak(
meznemvolt)ahomoknakésatúlnagykapunak(arrólnemisbeszélvehogya0:4eseredményfelétmeginténhoztamössze)jaésmin
dhárombrazilamásikcsapatbanjátszotteközbenvapartontábortütött„kereskedőknél”próbáltruhá
katvásárolninemsokárahívtakhogygondvanmenjekmintvégülkiderültazvoltaproblémahogyvésazeladókmármegkötöt
tékazüzletetafizetésismegtörténtésmáréppmentvolnaelaruhákkalamikorodajöttegyindiainőéselkezdettprob
lémáznimivelazangoljaahmedfokúvoltkénytelenvoltamazeladórahagyatkozniakiszerintcsakazvoltabajaanőnekhogyt
úlolcsónvásároltunk()mindenesetremiutánanőtsikerült„eltávolítani”azüzletisújbólmegkött
etett(ugyanazonáron)utánaaztánmégékszereketisvettekezutánindulnunkkellettazártkörű(30fős)koktélo
zósvacsoráraittnemsokáraegyújabbborzalommalkellettszembenézni:kikellettmennünkénekelnielőszörasüssfel
napragondoltammintközismerthundinépdaldeaztánatavasziszélelsőkétsorátadtukelővégül(amitaztánleis
fordítottamnekik)lényegaza30főbőlszintemindenkikiválóteljesítménytnyújtottazindonéziaiakkalazéle
n(ezadiplomatikusmegfogalmazásaannakhogyszerintembaromibénákvoltunk:d)azindiaiaknagyonélveztékazéneklésténm
árkevésbéegyidőutánszerencséreagyümölcskoktéloksegítettekbára„buli”hosszúságaígyishat
áresetvoltdeelfogadtam(=nemkellettkorábbanelhúzni)rövidegyeztetésutánindultunkvisszafeléamikorvmegkérthogyn
ézzekutánanéhánynapjamosásraleadottruháinakmertmégmindignemkaptamegőketjelenállásszerintnemtudniholva
nezzelcsakazabajhogyholnapdélbenmegyünktovábbazértbízunkbennehogymeglesznekholnapegyébként7:30korindulunkan
gyórásgoatúráramostvan0:20mégösszekénepakolnifürdeniholnapreggelizni…zisznógúd:(

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:36:24

2008június16hétfőismételtennemsikerültnormálisanfelkelnemmostazesetlegeskávéhozhasznosíthatómelegvize
stermoszmeghozatalakorsikerültvalakinekhangosabbatkiáltaniaakelleténélmintkiderültegnapjódöntésthoztamugyan
isamaivízilabdázáselmaradtésezcsakutólagderültki(lévénrnemtaláltottsenkit7:30kor:d)gondoltaazértcsobbaneg
yetmireegysípszókeretébenkiparancsoltákésmikormegpróbáltaelmutogatnihogymárpedig7:30ravoltkijelölveajáté
kazőrodavezetteatábláhozaminrajtaállthogy9előttnemszabadfürdenimertaddigvegyszerreltisztítjákavizet
reggeliutánegybőlfolytatódottisakonferenciaaholazaggodalmaimbeigazolódtakúgyhogyerrőlcsakannyithogyas
ajátelőadásunkutánmársikerültmegnyugodnomszerencsérejólsikerültésvettékapoénokatistöbbekköztkital
áltukhogymindjártazelejénviszünkegykis„komolyságot”aprogrambamármintamiazöltözködéstilletiugy
anisrésénishoztunköltönytehhezképestazelsőnapmindenkikapottegypólóthogyaztkellviselnivégighogynelegyen
annyirahivatalosjellegeadolognakaztánúgydöntöttünknehogymárkárbavesszena„felkészülésünk”ezé
rtakivetítőhözvalókiérkezésutánbejelentettükhogymiennekmegfelelőenelmegyünkátöltözniésígytet
tünk:avászonmögéállvafelvettükapólóraanyakkendőket:)aztánmegismagyaráztukmimindeztazértcsináltukho
gylássákmikomolyanvesszükadolgokat(egyébkéntvpiskomolyanvette(azismerősindiaiigazgató)mivelőkezdett
volna9:30korehhezképestakkorkelt:d)amunkautánazindiakelmentekkrikettezniterveztemhogyledőlökegykicsitdeazt
neszembejutotthogymegakartamkérdezniazemberünktőlvalamitdeőéppvízikosárlabdázottúgyhogyinkábbvis
szamentemafürdőruháértésbeálltamamedencemásikfelébenormálvízilabdázni12góltdobtunkamiegészenimpoz
nsnakislennemondhatóhanemtudnánkhogyamásikcsapatugyanekkorlegalább36náljártmindenesetreazkiderülthogyavízi
labdávalazénrészemrőlproblémákvannakszétmentmindkétvállammegahátsómis(bármégmindigjobbminthatetanu
sztkaptamvolnabele:d)vacsoránálaztánsikerültakérdezésisvalamintelfogyasztottamegykisegzotikuskülönlegesegye
diutánozhatatlanmaszaláscsirkétrizzseligen

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:35:05

2008június15vasárnapmégategnapestérőlannyithogyismét„kísértett”amúltmivelnemvoltmelegvíz(
báremellettafülledtmelegmelletttaláneznemisvoltolyannagybaj)azegyszinttellejjebblévőközöshelyiségbenbul
ivoltéjfélig(=nemlehetettaludni)valamintrékarraébredtekhogyvalakiéppenveriszétafelettüklévőszobát:)en
gemmegarecepciótelefonjakeltett8:45korkérdezvemikorakarokreggeliznimondtammajdolyan11koraztánennyibenmaradtunkaz
tánsajnosmárnemtudtamrendesenvisszaaludni(illetvevisszatudtamvolnaaddigraamikormáregyébkéntisfelkellettvolnake
lnem)Ésezmáramainapreggeliutánnemsokkalindultunkareptérreezúttalegygoairjáratraszálltunkfelaholújabbérdeke
sségekkelkerültünkszembeegyrésztafelülrőljövőhidegpára(amikellettis)másrésztazextrabiztonságitu
dnivalókmivelpontosanavészkijáratokmellettültünk(demindezzelegyüttjártazishogyalábunknakjóvalnagyobbhelyev
olt;))valamintazérthetetlentiltásmiszerintnemvoltszabadfotóznipediglettvolnamitugyanisazüléstámlánegyrendkí
vülviccesgrafikávalpróbáltakajándékvásárlásracsábítaniminketszerencséreutólagkiderülthogyrmégatiltá
selőttkattintottnéhányatúgyhogyaképekköztmegtaláljátokahirdetéstésremélhetőlegmindenkineksiker
lmajdfélreértenie:dleszálláskoraztánháromvadászbombázórepülőben„gyönyörködhettünk”m
égamikareptérenszobroztakgoábanbuszraszálltunkéselindultunkanyaralóhelyfelémindenkijártmárabalatonfeléleh
etlátnihogy„megváltozik”avidékezalattasokvíkendházatértemnosezmárolyan2030kmrelkorábbanmegkezd&
#337;döttazautópályamenténtermészetesenolyanisvoltkésőbbaztánjavultahelyzetbárafalvakraaminkeresztülm
entünkszinténigaza„majdlesz”kitételhiszenittissoksokházmégcsaképülamúgytisztáraolyanérzésvol
tminthaazerdőközepébenlennénk–utakmenténaházak(máramelyikreeztrálehetettmondani)demögöttükmell
ettükköztük„tiszta”erdőméglegelészővadmalacokatislehetettlátni(bárlehethogymárházias
ítottakvoltaksajnosnemsikerültlefotózniőketpedigbiztoslettvolnavalakiakimegmondjaránézésre)voltmégvalam
iamitszinténnemsikerültfényképetkészítenidemegkellemlítenem:azegyiknagyobbapartmanraazvoltkiírvahogy„
janukavihar”–hátegyilyennevűnyaralóvalnembiztoshogytúlnagykarriertlehetnecsinálniabalatonment
n:dmegérkezéskorsokmindenrenemjutottidőmertevésutánindulnikellettakonferenciamegnyitóradearendkívülfin
omsülthagymamindenképpenszótérdemelakárcsakahatalmashullámokkalmorajlóarabtengeramibenmájustólaugusztusign
emszabadfürdenimertavízalattiáramlatokbesodornakmindenesetremégebbenaszelesfelhős33fokbanismutatós(janaps
ütésmégmindignincs)mielőttelfelejtenémmegérkezésünkkortartottakegyrövidfogadásiszertartástaképenlá
thatótálcávaltettemazarcomelőtt23körtmajdtettekegykistikkátahomlokomravégülmegszórtakrizzselésvirágs
zirommalezegytradícionálismódjaafontosvendégekköszöntésénekagyertyákkalvégzettkörkörösmozdulatokaztac
ltszolgáljákhogyabennemlévőrosszatmegszüntessékésezáltalújvilágossággyúljonbennematikkaazpontosana
homlokcsakrárakerülamásikfontospontaköldökcsakraazmindigtakarvavanmivelhordunkruhátdeahomlokazfedetlenennélf
ogvaatikkaistakarásicélokatszolgálhogyagonoszazonkeresztülsejuthassonbeemellettazénmegérkezésemaszállodána
késnekemisörömetésjólétetfoghozniegyaránt(aszertartásszerint:))atikkaegyúttalagyőzelmetisszimbolizál
jasőtmégaztisjelenti„jószerencsétkívánokneked”plamikorakatonákharcolnimennekvelükiselvégzi
kaszertartásthogytávoltartsákagonoszttőlükésgyőztesentérjenekvisszaezahindufilozófiarészeehheztar
tozikavilágsziromisbárezmárnemahindufilozófiarésze:plházasságkorisvilágszirmokatszórnakeléjükamiegyvirá
gágyástjelképezamiaszeretetetéstörődéstszimbolizáljaennyitakultúrálódásról:) aszobákkisházakban
vannakazenyémelőttottkódorgottkétmacskamiutánmegsimogattamőketakövetkezővisszaérkezésemkormá
rottvártak:)gondoltamviszeknekikvalamitvacsorautándemirevégeztemmárőkisodaértekazétterembeésinkábbönk
iszolgáltákmagukatakonferenciamegnyitójakb3óráigtartottezalattszintevégigfolyamatosanprezentációkmentekamik
etfolyamatosanfordítanomkelletttermészetesenazelőadóknemálltakmegmiattamnomegéncsakazegyikükbeszédétsz
oktammármegvalamennyire…ennekeredményeképpenmostmégjobbanaggódomazelkövetkezőkétnapmiattbárpapí
roncsak5óraaténylegesprezentációtartásnapontaamainapbólígyiskétprogrampontkimaradttehátleszazmégtöbbis&#
8230;mégannyiterrőlhogyrnevétlegalább10szermegemlítettékésakkorazazigazgatóakielszokotthozzánklátogat
nimégfelseszólaltemellettrakiemelkedőmunkájáértokleveletiskapott(a20indiaimellettőmegabrazíliából
érkezettterjesztőkapott)anapotvacsoraészenéstáncosmulatozászártaazigazgatókaktívrészvételével:)evé
sutánmégbeszélgettünkvalamennyitaholszóbakerültamegfelelőmunkatársakkiválasztásaittazindiaiigazgatóm
egemlítettehogyők„szerencsések”olyantérenhogynagyonjólismerikazembereketésazonnalmegtudjáká
llapítanivalakirőlhogymilyenv„kapottazalkalmon”éskértegyjellemzéstsajátmagáról(lévénő
;ésazigazgatómosttalálkoztakelőször)5percnyijellemzésutánvtotáldöbbentenközöltehogymindenstimmelúgy
hogyennekmegfelelőenakárötleteketisadhatnamitkelljavítaniazigazgatóeztmegisígérte:)sajnosmostmárnagyonk
ésőrejármireeztbefejezem(1:15)úgyhogyaholnapi7:30korkezdődőközösvízilabdázásrészemrőls
ajnoskifogmaradni

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 18:27:55

Éshogykedvesprokossorstársaimmégkönnyebbenbeletudjákélnimagukatímeaszemélyreszabottváltozatok:xphpp=main&trip=3&person=anett">anett·dorina·"indexphpp=main&trip=3&person=gábor">gábor·judit·href="indexphpp=main&trip=3&person=kriszta">kriszta

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 17:53:11

2008június14szombatindiábanazittenicégvezetővpfogadottbennünketakitjólismertünkhiszentöbbszörjártmár
nálunkmagyarországonrésvszámáratermészetesenmindenújdonságotjelentettamikenénmárcsakmosolyogtam(plbicikli
slastminuteilletvelastsecondstílusúkikanyarodásaabuszelé:))vpegyenesenaszállodáhozvittminketaszobaakkorahogya
matracosmegoldássaltutiraeléglennemégatízfőscsoportnakis(szépnagyfranciaágyterpeszkedikközépenaminmegm
ajdénfogokterpeszkedni:))igazjobbanmegnézvehahozzátesszüka10főnekmegfelelőbőröndötisakkormárk
evésbé…előtteazonbanreggeliztünkrékkipróbáltákazéppenaktuális„helyispecialitást”énmaradtamaze
gyszerűbbvajaskenyérrántottásmegoldásnálegyszerűenérthetetlendeőkmindentkisséerősnektal
ltakpedigúgytűnthogynemisvoltmaszalás:)rékaztánpihennitértekénmegmáréppeljutottamvolnaodahogylehetnef
eltöltenierrenincsnálamrúpia:)reméltemhogyacégirodájábansikerülmajdugyanisezakövetkezőprogrampontisme
rkedniazitteniekkelvp12:30raígértemagátkilehettalálnihogymikorérkezett(ahelyesmegfejtőkközöttharrynévj
egykártyákatésindiaitaxicsekkeketsorsolunkki:d)aválaszegyébként13:30ésvégülúgydöntöttünkhogyelősz
örinkábbebédelünkajeleseseményreegyközelihétcsillagosszállodaéttermébenkerültsorittaztánújraátkellett
esniabeavatásiszertartásonazazhakb15féleételtnempróbáltattakkivelünkakkoregyetsemÉntermészetesenvisszafogt
ammagam(nemaniki)hiszentudtammireszámíthatokilyenkorderésvesetébeniselőjöttajólismertszituáció:egyéle
bbőlezegyáltalánnemcsípős–mondjaazindiaikétperccelkésőbbkérdezi:namilyenvolthúúeznagyoner&
#337;s:)szerencséreazáltalamválasztottcsirkéslevesnéléssültráknálilyenproblémanemvoltaztánérkezettafén
ypontilletveegészpontosanolyasvalamiamibőlnemrészesülhettünkannakidején:mangó;)nagyonklasszittmostteszek
egyrövidkiskitérőtavagyafigyeljaztasztorithallottadcíműműsorunk2325246epizódjakövetkezikfő
szerepbenszinténegyindiaiúriemberazilletőmagyarországilátogatásasoránéppazegyiknagyáruházbanvásárol
tegyfényképetamikorrendkívülimódonmegtetszettnekiazegyikpénztároshölgyazonnyombannekiálltfűzniazillet
őthogyjöjjönveleindiábaezannyirajólsikerülthogyacsajamunkaidőkellősközepénfelpattantahelyér&
#337;lhogyőmárpedigindulis;)egybőlráistértekarészletekrelévénacsajőszinténbevallottahogynekim
árvanegykisgyermekeezazindiaiszámáraabszolútnemjelentetthátránytekkorafőpénztárosmártajtékzófejjelr
obogottodaéspróbáltafelhívniahelyesmunkavégzésszabályairaafigyelmetdemégígyisnehezenállthelyrearendaf!
7;nökmárakkorishajthatatlanvoltamikorannyitkértektőlehogylegalább5percreengedjekiazilletőtaboltelé:)
incredibleindianshátigenjaésamásikcsúcspont:azétteremkörülvoltegynagyonszéptóamibenkettenfürödtekisabesz
élgetésközepénmegjegyziazegyikindiai:ebbenvannakámkrokodilokismiutánmeggyőződtünkarrólhogyőe
zthalálkomolyangondoljamegkérdeztükhogyakkorhogyhogybemennekpancsolni:beszoktakdehátnemleszabbólgondottaszél
nnemdehabeljebbúsznakakkorbizonylehúzhatjaőketakrokodilÉsvoltmárilyenigenilyesmielőfordulvagyhátnam
iutánrrelközösenkifotóztukmagunkatebédutánindultunkazirodábaamegbeszélésredeéppenakkorérkezettahotelheze
gyhasonlókaliberű(=hétcsillagos)riksamivelrésvértelemszerűenmégnemültriksábanmentünkegykörtaszá
llodakertjÉbena(szerintem)gyalogútonamipontolyanszélesvoltmintegyriksadeugyebárasofőrökmanőverezési
képességeitnemkellméltatnomvégülaztáncsakbeértünkazirodábaaholmegismertünktovábbiigazgatókatacégnélé
smagaazegyeztetésisjólsikerültanetproblémátviszontsajnostovábbrasemsikerültmegoldanipedigőszinténmondo
mfelcsillantaszememamikorelőhorgásztakvalahonnanegyusbsmodemetegybizonyostataindicomtermékétamimárránéz
sreolyanismerősvolt…devalamilyenoknálfogvanemakartműködnihamárvalamilyenokmegkellemlítenihogyajele
nlegifelhősesősidőjárásláttánmégegytősgyökereslondoniiselismerőencsettinteneazonbanv
anegynagykülönbségishogy30fokosesőzésvanfolyamatosanszintemárfeléregylangyoszuhannyalalevegőrendkí
vülfülledtdeszerencséreaklasszlégkondimegoldjaaproblémáthazaérésutánújabbpróbálkozásaszállodánálitt
islehetnetetvenni(kapunkjelszótegyórára)felishoztákrögvestalistátfelisírtamegyetdenemigazánakartműköd
niazsemasrácújrafeljöttalistávalkipróbáltnéhányatmajdazzalazígéretteltávozotthogyhozegymásikataztánegy
óramúlvavisszaértésközöltehogyszerverproblémavantehátcsakalentikávézóbanműködikszerencsére24órá
snyitvatartásúgyhogy…mégmindigvanreményjaéskiderülthogyatajmahalnyitvatartásamiattegynappalelőrébbke
llettcsúsztatniaprogramotamiaztjelentihogyvanpluszegynapunkígyvárhatóandelhibeniskörültudunknézni

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 17:49:32

2008június13péntekamainaponhármanindultunkútnakhogyrövidhivataloslátogatásttegyünkindiábaegyindiaivállala
téveskonferenciájánveszünkrésztacégakinekköszönhetőenkintlehetekisméteurópábanvégziatermékkelkapc
solatosdisztribúcióstevékenységetaháromfőscsoportotamagyarcégvezetője(továbbiakbanr)agazdaságisza
kértő(továbbiakbanv)ésénalkotom(továbbiakbanmaryclarence;))szerencsérenemcsupánakonferenciánvalósiker
esprezentációrakorlátozódikalátogatásleszmégegynaposgoaitúramegnézzükafővárostisvalamintellátogatu
nkagrábaaholatajmahalavilághétcsodájánakegyikefogvárniminkethajnali8rakértékhogylegyekkészendecsak8:45rej
ttekértematöbbiekholmibankosügyintéznivalókmiattmiutáneztkövetőenmégazirodábaisbekellettugranielmond
hatóhogyjelentőskésésselindultunkútnaklegalábbishaa„hivatalos”kétórávalelőbblegyélottelvetak
artukvolnakövetnimindenaggodalmunkeloszlottazm0ásautópályánamikorőszintesajnálattaltekintettünkatúlsó
sávbanveszteglőegykeresztbeálltkamionmiatt10kmhosszankígyózókocsisorraarugalmasvezetésistílusnakköszö
nhetőenmegfelelőidőbenérkeztünkfeladtukacsomagokatésmárindultunkisakapuhozottazonbankisséleloha
dtalelkesedésünkamikormegláttukabeszállásravárókugyancsakhosszankígyózósorát(ebbenazesetbenkamionnélkü
l)beálltamasorbaaddigrékelindultakajándékotvásárolninéhányperccelkésőbbmegdöbbenésselhallomhogynév
szerintszólítanakminkethogyfáradjunkapulthoztitokbanazthittemvalamelyikünknevébőlolyankisugárzásáradta
névsorellenőrzésnélhogykülönelbánásbanrészesülünkdenemeztörténtelőrementemletettemakétcsomag
otmajdrohantamatöbbiekértŐkszinténmeglepvefogadtákahírtszerencséreénmárvisszanyertemalélekjelenlétem
legalábbisannyirahogyszóljakrnekhogyazajándékbavásároltunicumotelőbbkikénefizetnimielőttkirohanvel
eaboltból:)prokossorstársaimbizonyáraemlékeznekmilyenérdekeskalandokbalehetbonyolódniacsomagokkalmostiseztör
téntkiderülthogyabiztonságiellenőrzéssorán„találtakvalamit”ezértkikellnyitniabőröndöt(jaigen
ezazegyikfeladottcsomagvolt)relisrohantintézkednikisvártatvavisszaérkezettmintkiderültareptéri„röntgengép
akÖnyvekenakadtfennjelenpillanatbanmégnemtudommilyenkönyvekrőlvanszódelehethogyvalamiérzékenytartalomm
albírókiadványokrólvanszómiutánezenazapróságontúlestünkmárszálltunkisfelafinnairjáratáraarepülésr&#
337;lannyitérdemesmegemlítenihogyaszokásoskismonitoronfelülnézetbőlmutattákafelszállástazazgyönyörk
dhettünkazalattunkbüszkénelvonulóbetonban(afelfestettcsíkokrólnemisbeszélve)nemsokáraérkezettanonvegebéd
(nyilvánazértmertfinnországegyikszomszédjanonvegia:d)aminemigazánnyerteelatetszésemetbárelmondhattamhogycool
volt(=azaznemvoltfelmelegítveráadásulpontazenyémnemazazatöbbikéigen)bárazsesegítettvolnarajtaviszontkaptunk
frissforrásvizetisamibőlrelispakoltaasaját„adagját”kisvártatvamegsokszorozódotta(kétszóbólálló)f
innnyelvtudásom(suomi:finnországkaksi:kettő:d)mivelmostmármegtanultamaztishogy„kidos”(köszönöm)azút
onmásérdemlegesnemtörténtleszálláskorgyönyörködhettünkaszépségesfinntájbanmegazÉszakitengerbenésazap
rószigetekbenÉrkezéskormárcsakrnekkellettnéhánylépésutánvisszamennieazülésenfelejtettforrásvízértésm
egisérkeztünkhelsinkibeitt5órásvárakozásvoltelőírvafelmerültazötlethogyesetlegbemegyünkavárosbadeez
tvégülelvetettük(ebbentalánközrejátszhatottazishogyinkábbazindiaiidőjáráshozöltöztünk(velemazélen
))résvelmentekshoppingolni(ténylegtudjavalakimitkelldolgozniegy„dutyfree”üzletben:d)énaddigtürelmesenülte
mésszemléltemazegyhangúsokszínűségetazegyetlenamikilógottasorbólazazelőttemelrollerozóillető
voltpedigegyilyenhelyetigazánfellehetnedobniegymcbajnoksággalpéldául(hamáregyszerraptér:d)rékegyóramúlvake
veredtekvisszamintkiderültazértmertengemkerestekeddigremármindenkimegéhezettúgyhogyvettünkegykisharapnivalót
amifinnkenyérféleségbőléssajtbólpluszásványvízbőlálltakenyérteljeskiőrlésűvoltmármi
ntránézésremegeléggészárazisacsomagolásoncsakfinnnyelvűszövegálltrendelkezésreamibőlnemderültk
isemmimaxakalóriatáblázatbóltudtamvolnakisilabizálnivalamit:)asajtlejáratidátumaaugusztus1voltésnemisvoltb
döstehátapuegészenbiztosanvisszadobtavolnaezfranciatermékvoltteháterrőlsetudtammegsokkaltöbbetdeezlegal
ábbfinomvoltésavizetserontottákelvárakozásközbennekikezdtemegytevékenységnekamireményeimszerintsegítenifo
ghogyazilyenvárakozássalteliórákbanémiszíntvigyen:nemrégjelentmegmagyarnyelvűkönyvaminekazeredetijéte
ddigkb20szorolvastamúgyhogyelhoztammindakettőtéselkezdtemfordításihibákatkeresnibenneeddigegészenbíztat
óazeredmény(azaztaláltamjópárat):dcsakugyanegészjólelteltazidő(igazközbenettünkmégegyszermegadiktafo
nos„jegyzetek”alapjánírogattamis)19:15voltazazmajdnemleteltavárakozásiidő(finnüleztvalószínűle
gúgymondanákhogy„onewaitingfin(n)ished”:dindultunkakövetkező7óra40percnyiüldögélést„tartalmazó
járatra(felemelőérzésleszazmárbiztos)ottaniidőszerintreggel6korérkezünkbárhaamúltkoriesetbő
;lindulunkkiamikora„beígért”8órásmenetidőből9lett…dereméltemnemleszgondhátsajnoslettegykicsid
eegészenjóljöttemkibelőledeelsőkéntmindenképpenmegkellemlítenemaztapillanatotamikorfeltűnthogy
anéhánysorralelőttemlévőilletőképernyőjénminthaismerősképsorokatlátnéknemnemserjvi
deóklipvoltnemisazapácashowhanem…awelcome:)bizonybizonyháteztnemhagyhattukkiamaiprogrambólahogyanagyokmondjá
kteljesenjóangolfelirattalmentvégigúgyhogyatáncésfilmnagyhatalomegyújabbremekművévelismerkedhettemmeg;)
afilmkbugyanolyanszínvonalúmintapartnerazenékviszont(acímadódaltleszámítva)kevésbésikerültekjóldeennekel
lenérevégiglehetettnézniegyszertekintvehogyestiéjjelijáratrólvoltszómegkellettpróbálnialehetetlentazazalud
nimég„segítséget”iskaptamhozzálévénúgyszóltegymásmelléaháromjegyhogyabbanasorbanelevecsakháromülé
svoltközépenésréknekmégpontsikerültátmenniükegyablakosrészreaholviszontcsakkétülésvoltteháténmaradtam
egyedülháromraaközbülsőkéztámláklehajtogatásávalegészenhosszú„fekhelyet”lehetettkialakítaniám
sajnosezsemhoztamegavárteredménytaztakbkétórátmégígyistúlzásalvásnaknevezniahosszúútanemtúlfin(n)omkaj
aazalváshiánymeghoztaazeredményétazútvégénelkelletthasználniazegészségügyizacskótviszontutánamársokka
ljobbanéreztemmagammárcsakazértismertfélóraelteltévelmegérkezünkaleszállásnemmentzökkenőmentesenpá
rpillanatramondhatnizuhanássámódosultigazátéltünkmárilyetdemostpárankonkrétanfelsikítottak:)nyilvánsenki
bensemmerültfelkétségafelőlhogyacsomagokatnemlehetcsakúgygondnélkülösszeszedniamostaniproblémaabbólá
llthogyrékújonnanvásároltbőröndjétszószerinttotálkárosra„zúzták”szétmiveleltörtafogantyúmega
keréktehátmondhatnisemmibajanemvoltcsakfognimegtolninemlehetett:)aténylegrendkívülsegítőkészalkalmazott
akkalsikerültröpkeegyóraalattkitöltetniegyjegyzőkönyvetutánamárvalóbannemvoltsemmiakadályaannakhogyme
gérkezzünk

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-12, 22:52:14

ÚjabbegyszemélyestudósítássalbővülkedvencblogunkezúttalnyugatésÉszakindiábanérvényesülünktestkö
zelbőlavilágcsodáinakegyikepluszatajmahalnemsokárajelentkezünkvízikrikettpályavízikrikettpálya

0 hozzászólás · Szólj hozzá!