(C) Tarsó Péter 2008.
Ú T J A I N K

JEMEN
Sana'a
2008. 12. 29. - 2009. 01. 16.


INDIA
Mumbai, Goa, Agra
2008. 06. 13. - 2008. 06. 22.

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK
Dubai, Sharjah
2008. 06. 03. - 2008. 06. 28.


INDIA
Hyderabad, Bangalore
2007. 11. 17. - 2008. 02. 12.

Videók


Képgalériák

Június 19-21., Agra

Az istenadta nép

Agra Red Fort

Hova kell menni legközelebb

Taj Mahal

Június 17-18., Goa

Június 15-16., Goa

Június 13-14., Mumbai
2008-06-30, 22:37:39

milyenisvoltjóésrosszegyszerrerosszmertnagyonfárasztóésmegerőltetővoltrosszmertmosttöbbproblémaadódottazé
tkezésselésazidőjárássaljómertbárfárasztóésmegerőltetődesikeresvoltazútjómertbárproblémákvoltakazétk
ezésselamangóazértfinom;)jómertolyandolgokbanvoltrészemamikamúltkoriútbólkimaradtak(ittaszépésérdekesavilágörökségr
észétképezőemlékekregondolokésmégmennyimindenvanmintazaképekbőlkiderült:))jómertláttamközelrőlazahme
dizéarabtengert:)jómertismerősebbvoltmindenkönnyebbvolta"beilleszkedés"jómertsoksokbarátságoséssegítőkész
indiaitismertemmegismét(dekedvesindonézbrazilstbismerőseimhavéletlenülfelolvassaeztnektekvalakirólatokiscsakjó
ttudokmondani;))jómertaszerencseaurámmégmindigép(sőtlehetmégvastagodottis)jómertmostisjóvoltatársaságjómertmer
thátnaazértbízomabbanishogyérdemesvoltmindeztolvasásilagisvégigkövetni;)viszlátlegközelebb(halesz;))

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-30, 22:36:40

2008június22vasárnaphazaértünkazeddigilegsimábblegkönnyedebbútonkorábbanszóltammárazórámnemisannyirameglepetésszer&
#369;előkerülésérőlazújabbdejavuacsomagfelvételnélkövetkezettigazvalamivelerősebbenmintamúltkorugyan
ismostaháromfeladottbőröndbőlegyikseérkezettmegmárakkorsejtenilehetetthogyvalaminemstimmelamikoraszalagon
meglepőenkevésszámútáskaérkezettaztánkisvártatvaleiszártáknemraktakkitöbbetazelőbbibőlláthatóhogynem
csakmijártunkígyazilletékesekelmondásaszerint"általábanhelsinkibenakadnakel"valószínűlegmostisígyvoltmertmásna
pestéremármegiskerültektovábbikétnapmúlvapedigmárkézheziskaptukőketÚgyhogyvégleghazaérkeztünkésmindenkiátadhat
taazátadnivalót

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-22, 12:43:41

2008június21szombatamainaprajutottazigazgatókkalvalónagyszabásúmeetingamitmegintcsakrezgőléccelsikerülttúlélne
mutánamegvacsoráztunkegykínaiétterembenaztánholnapinduláshaza

2 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-22, 12:43:22

2008június20péntektekintettelarrahogyindiaezenterületénrendkívülfejlettazagraculturemáraisjutottlátnivaló:azagraire
dfort(nemtévesztendőösszearedforddalegyébkéntanévjelentésevöröserődmivelvöröshomokkőbőlépítetté
k)természetesenittisjobbanérvényesülnekmajdafotók(lásdaszépkilátástatajmahalra)deegykétérdekességetazértmegkellemlí
teni:akísérőnkfolyamatosaninformáltminkethogyazerődegyeslakrészeibenazépíttetőkirálymelycsaládtagjai
laktak(őfeleségalányaistb)enneksoránatöbbségbenolyanképalakultkihogyezazuralkodóegy„rendes”„
jólnevelt”egyéniségvoltkisvártatvakiderülthogyazéppenaktuálisfeleségemellett365fősháremettartottahogyakí
sérőnkfogalmazottszórakozásicélból:)voltegykertisamitszőlőkertnekneveztekmivelazuralkodóakertközepén
állókőpadonüldögélveszokottbortinniakertkörülvoltakaszolgáklakrészeiekkorbelegondoltunkhogynekikigazábóltökjód
olguklehetetthiszenmikorkiléptekazajtónpontasajáturalkodójukatláthattáktestközelbőlodakint(nyilvánmutogattákis
egymásnakhogy„hökirály”:d)alátogatásmegfelelőenhosszúranyúltpedigígyiscsakazerőd20%átnéztükme
g(atöbbi80%ideiglenesenzárva)hazaérkezéskorfeltűnthogynincsmegazórámmárjóidejeazsebembenhordtammertelszakadtas
zíjaeszembejutotthogyazerődbőlvalótávozáskormégbiztosanmegvoltmertakkormegnéztemhányóranéhánypercutánszer
encsérejöttazötlethogyvalószínűlegakkoreshetettkiamikoranagyméretűautóleghátsóülésérőlkimásztamvalam
ikorviszontháromkocsivalmentünk(mivelabrazilokésazindonézekisvelünktartottak)úgyhogyelsőkénttelefonálnunkkelle
ttvolnadeezelmaradtúgyhogycsakaszedelőzködésutánamikormárcsakegykocsijöttértünktudtukmegkérdezniasofőrtne
mláttaepontosabbanmegsekellettkérdeznimivelbeszálláskorfelismertemazüléshuzatotésahátsóülésenisvoltvalamiamiengemvá
rt…talánezenmármegsemkellenelepődni:)sajnosazonbanezsemellensúlyoztakellőenazismételtentúlzottmérté
kűautózástésrepüléstamiutánvisszaérkeztünkmumbaiba(delhivégüliskimaradt)

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 22:17:50

amiazelőzőbőlkimaradt:atajmahallátogatásasoránelmeséltéknekünkhogyazépületmilyenmódonkészültafehérmá
rványbanláthatóvalamennyidíszmintaigazidrágakövekbőlkészültmégpedigolymódonhogyamárványbabelefaragtákalyukakat
majdazugyancsakméretrevágottdrágaköveketbeleillesztettékésmindezannyirapontoshogyabelerakottkövetnemlehetkiszedniat
echnikátdemonstráltákisnekünkaprofimarketingesfickósboltbanugyanisazakkoricsaládokleszármazottjaimégmaiskészíteneki
lyentechnikávalhasználatiésdísztárgyakatkonkrétanláttunkolyankislapostálat(kbjegyzettömbnagyságút)amiben944picik
37;darabvanegyátlagosabbméretűasztallapazhathavimunkaazárakisennekmegfelelőek(érdekesmódonazötcsillagosho
telünknekvoltrápénze:d)

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 21:41:48

2008június19csütörtökkb9korébredtematöbbinaphozképestpihentenmégúgyfélálombantelefoncsörgésthalloktekintvehogyazsin
órvalóbankivolthúzvaelőszörazthittemaszomszédéésegybőlörültemhogymilyenokosancsináltamtegnaphiszenhaamazi
dáighallatszikazenyémtutiordítkisvártatvamegintmegszólaltekkormárderengettvalamiéseszembejutotthogyafürdőszobá
banisvanegy…Ésaztánutólagkiderülthogyaztnemlehetettvolnakihúzniegyébkéntsemreggeliutánegybőlindultunkazi
ttenifőcélponthozatajmahalhozmitismondjak:baromiszép(majdnemkurvaszépetírtamcsakmoderáltammagam:d:d:d)leszmajd
soksokfénykép(valamikor…)azépületrőlazimaházrólasokféleérdekesemberrőlleszmókustotálközelrőlva
lamintegy80képbőlállókiállításindiacivilizációjánakfejlődéséről(márminténcsináltam80képetmindegyiken
vanvagy45fotó)amibőlkiderülhogymiértkevésa10napvagyakárakéthónapindiában(mégúgyishaközbennemkelldolgozni)volte
gykísérőnkisakielmesélterövidenatajmahaltörténetétemellettaterületrevalóbelépéselőttfelhívtaafigyelmünket
hogyneálljunkszóbasenkivel:)tényésvalóhogyazagresszívdirektmarketingújabbfokozataivalismerkedhettünkmegarrafelédeam
iazegyikközeliboltbanvoltazmindenképzeletetfelülmúltkbolyasmitkellelképzelnimintakendősruhásboltbanaholdorcika
annakidejénsoksokrúpiáthagyottottszóvalannakavezetőjétdemégegyszinttelmagasabbanvpésregyarántmegjegyeztékhogyn
agyonprofiafickóésénisegyetértettemvelükashoppingolássalsikerültkellőensokidőteltölteniúgyhogyahotelbeval
óvisszaérkezésutánazonnalindultunkisvisszaugyanisolyanmézesmázosszavakkalhálóztakbeminkethogyateliholdáltalmegvilág
ítotttajmahalazegykülönélményleszsajnosazonbanateliholdnakelfelejtettekszólnihogyérkezünkezértképesvoltholmifelh
37;kmögéelhelyezkedniezértazélménysajnoselmaradtatöbbiekisnagyoncsalódottakvoltakazordfényképezésikörülményekmiatt(
lévénéjjelnemszabadazépületközelébemennicsaktávolrólnézhetjükakorlátnaktámaszkodva)deszerencsérevoltvalakiakiisméte
ltenfénytgyújtottazéjszakábanhogystílszerűenfogalmazzakazéngépemmelugyanislehetett15másodpercigfényképezni(=ad
digvannyitva)valamintextraadagszerencseisjárulthozzáugyanisakorlátsarkánmegtudtamállítaniagépetígya15másodpercsorán
nemzavartbeazénremegésemúgyhogymindenkicsodájárajártazeredménynek:dvacsoránálvégrehasználatbatudtamvenniakamerátisu
gyanisegykétfőszenekartartottműsort(tablaésszitár)ráadásulittisvolthovaletenniakameráttehátvélhetően
acélközönségiselégedettleszafelvétellel:)

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 20:39:42

2008június18szerdaelőzőestesemmitsembíztamavéletlenreéskitettema„nezavarjanak”táblátigazegyéb
kéntis6:30korkellettkelnidemárkisséalábbhagyottazoptimizmusomÉsnekemlettigazammertbár6:40kormárfentvoltamdeatermoss
zalegyüttmegintérkezettahangoskoppantásis7:30raaztáneliskészültemdeabuszcsak8:15regördültbeahoteleléjófélórásbuszoz
ásutánmegérkeztünkazelsőnéznivalóhozegy250évesportugálstílusbankészültházhozbennekiállítással:azakkoriberendez
ésitárgyakvoltakmegtekinthetőkutánaegykisebbmajdegynagyobbtemplomhozmentünk(akicsibensajnosnemlehetettfotóznib
árnagyontalánnemisvoltmit)aztánindulnunkiskellettvisszaszóbankbennyivelellehetintézniagoatúrátdeaképekenkeresztülso
kkaljobbanátfogjönniezegészenbiztosareptérrevalóérkezéstkicentiztük(aruhákegyébkéntelőkerültek)tehátszintevára
kozásnélküljutottunkfelagépreaváltozatossággyönyörködtetmottójaalapjánezúttalaspicejetlégitársaságnálfoglaltaknekün
kjegyetígymárelmondhattukhogymostmárnemcsakazételspicydearepülőis:)akétésfélórásútutánmegérkeztünkdelhibeekkor
volt17:30ugyanvalamennyitidőztünkaparkolóbanmegálltunkegymcdonald’snálmegútközbenis(egyelőreismeret
lentechnikaijellegűokokból)dealényegazhogyéjfélutánérkeztünkmegahotelhez…avégénvésénmárversenytnyafogtun
khogynekünkazonnalkellegyágy:)egyébkéntagrábanazértnincsrepülőtérmertnincsnekihelyarendkívülhosszúautózássorán
akörnyék(mármintannakjellegzetességei)a„látnivalók”jórészeismerősvoltámígyistapasztaltamújdonságok
atezekésnéhányérdekesebbeseményfelsorolásakövetkezikmost:azitteniriksákzöldsárgaszínűekvan„extralarge
221;riksaisamibenindiaimódraakár810eniselférnek(ránézésreannyinaktűnt)vanbiciklis„riksa”is(azértid
ézőjelmertnemkérdeztemmeghogyőketisígyhívjáke)anormálriksákközülazegyikpontazorrunkelőttborítottfele
gymotorost(nemteljeserőveldeazértelőírásszerűen)akisebbméretűkátyútkézzeltömtékbe(=kézzeloszlat
tákelamélyedésbenazaszfaltot)azegyiktömöttbuszonkb810enfelkapaszkodtakahátsólétránkeresztülabusztetejére(csakavégét
láttukdeazutolsókétembermenetközbenmászottlegalábbféllétrahosszon)résvfurcsánaktaláltákhogyamotoroldaltülőn
37;akezébentartjaagyereketerremegmagyaráztamhogyazanemnormálisamiutánukjött:akövetkezőmotoronugyaniskettenülte
késmindkettőnvoltbukósisak:)amegkülönböztetőjelzésthasználórendőrautótmindenkikedveszerintmegelő
;zhetiazegyikbuszonasofőrelőttültvalaki(tehátafélkilátástbiztosantakarta)amcdonald’sospihenőné
legyébkéntvmegjegyeztehogyhozzáeddigazalábbikétútmutatásálltlegközelebb:„nemszabadgyorsancsinálniadolgokatmer
tnemlesznekjókésamitcsinálszazmindigszívbőljöjjön”ugyanekkoreszembejutotthogyérdemesnyelviismereteimetto
vábbbővíteniúgyhogymostazéletbennélkülözhetetlenkifejezésekbőlkövetkeziknéhányindonéznyelven:d szia̵
1;hi/halloviszontlátásra–selamattinggalmaganagyoncsinos–kamukelihatancantik:d(accsnekejtendő)szere
tlek–akucintakamuaprokprodukciótánccsoportjaalegjobbavilágon–prokproductionsapalahgroupdansayangterbaik
diduniamiholmiben–apadimanadidalamapa:dmaestesajnosnemjutottamgéphezezértezazíráspapíronkészülteltajmahalosce
ruzávalírvamostkb2:30vanmiremegfürdök3:00úgyhogymostmégatelefontiskifogomhúzni

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:38:09

2008június17keddtalánmármegsemkellettvolnalepődnömazonhogya8:45retervezettébredésemhelyett6:45korkopogtak(mint
kiderültvvoltakiazthittehogymavanaholnap7:00ratervezettlégzésjógaelőadás)utána8:11korrésvközösenpróbáltsietésr
eserkenteni(szóvaléskopogássalegyaránt)mondvánodakéneérnemidőben9reazelsőnormálprezentációramireközöltemv
elükhogycsak10korkezdünk(szerintemnekikismondtamdeezmárnemderülki)majdvégül8:40kormegérkezettaszobaszervizhaeztováb
braisígymegytovábblázadnifogokésfelkeléstszervezek(hahhahhah)szerencséreaprezentációkatmostkissélazábbanvettükúgyho
gynagyobbrövidzárlatnemvoltmegkellemlíteniazegészségrőlszólóutolsókülönlegeselőadástamibőlkbazderült
kihogymindenrosszamiteszünk:)ezperszetúlzásdevalóbanhallottunkegykétszokatlandolgot(erreazelőadófelishívtaafig
yelmünket)kisvártatvaelérkezettapillanatamikorabrazilcsapatáltalhozottkülönlegeskőszobrotkisorsoltukajelenlév&
#337;kközött(kispapírcetliknagykosárbabedobálva)bejelentettékhogyasorsolástalegfessebblegcukibblegkisfiúsabbkinézet
űfiatalemberfogjaelvégezni(szószerintifordítás)miutánkimentemésakezembeadtákakosaratelsőkéntösszekellettr
áznomatartalmátutánaugyanezcsaksajátmagammal(=altestrázás–mégjóhogyelégsokprokosvideótnéztemmegkorábban)kegym
ásikigazgatóvezettea„ceremóniát”éshúzáselőttafülembesúgtaanevétmégegyszerhogybiztosannetévesszemel
felolvasáskornemőthúztamkiviszontkiderülthogyazilletőnincsaterembenezértúgydöntöttünkőtkizárjukésúja
bbnevetkellhúznom(azazújabbrázáskétszer)másodjárapontvpthúztamkidelámlámősevoltateremben(hatalmasovációmindenk
irészérőlmegmégegyszeramikoraharmadikhúzásután1perccelmegérkezett:d)kekkorazttaláltakihaaharmadikembersemlesza
terembenakkormármindenképpenőkapjameg:)azonbanittmársikerültolyasvalakitkihúznomakijelenvolt(ráadásulszinténis
merős)úgyhogyvégülcsak„célbaért”azajándékfeltétlenülszólnomkellmégazegyikkonkrétprezentációrólille
tveannakisegykonkrétrészérőlaminekazalényegehogyvanegyolyantermékeazittenicégnekamineka„célközönségét
221;nemtúlműveltemberekalkotják(tehátolyanokakikvidékenélnekéssokuknakcsakegyadottmunkalehetőségvan(olyan
helyenahovaezatermékkell))ennélfogvanemlehetnekikanormálmarketingmódszerrelbizonyítaniatermékelőnyeitkikellett
találniegyújszerűmegközelítéstakövetkezőtörtént:amarketingszövegetegyszerűsítették(akonkrétumokazért
maradtak)megzenésítettékéshangszerekkeltapsolássalkísérveelénekeltékÉsbevált:daprezentációkvégeztévelaztáneljöttapi
llanatamiháttérbeszorítottaa2008asebt:igencégesfociazindiaiakkalatengerpartonsajnosazonbannemsikerülttúljólamibetud
hatóamezítlábasjátéknakamindjártazelejénkapottközepeserősségűrúgásnakasokegyformaindiainak(meznemvolt)aho
moknakésatúlnagykapunak(arrólnemisbeszélvehogya0:4eseredményfelétmeginténhoztamössze)jaésmindhárombrazilamásikcsapa
tbanjátszotteközbenvapartontábortütött„kereskedőknél”próbáltruhákatvásárolninemsokárahívtakhogygon
dvanmenjekmintvégülkiderültazvoltaproblémahogyvésazeladókmármegkötöttékazüzletetafizetésismegtörténtésmáréppmentvol
naelaruhákkalamikorodajöttegyindiainőéselkezdettproblémáznimivelazangoljaahmedfokúvoltkénytelenvoltamazeladóra
hagyatkozniakiszerintcsakazvoltabajaanőnekhogytúlolcsónvásároltunk()mindenesetremiutánanőtsikerült„
eltávolítani”azüzletisújbólmegköttetett(ugyanazonáron)utánaaztánmégékszereketisvettekezutánindulnunkkellettaz
ártkörű(30fős)koktélozósvacsoráraittnemsokáraegyújabbborzalommalkellettszembenézni:kikellettmennünkénekel
nielőszörasüssfelnapragondoltammintközismerthundinépdaldeaztánatavasziszélelsőkétsorátadtukelővégül(
amitaztánleisfordítottamnekik)lényegaza30főbőlszintemindenkikiválóteljesítménytnyújtottazindonéziaiakkala
zélen(ezadiplomatikusmegfogalmazásaannakhogyszerintembaromibénákvoltunk:d)azindiaiaknagyonélveztékazéneklésténmárke
vésbéegyidőutánszerencséreagyümölcskoktéloksegítettekbára„buli”hosszúságaígyishatáresetvoltdeelfog
adtam(=nemkellettkorábbanelhúzni)rövidegyeztetésutánindultunkvisszafeléamikorvmegkérthogynézzekutánanéhánynapjamosá
sraleadottruháinakmertmégmindignemkaptamegőketjelenállásszerintnemtudniholvanezzelcsakazabajhogyholnapdélbenme
gyünktovábbazértbízunkbennehogymeglesznekholnapegyébként7:30korindulunkanégyórásgoatúráramostvan0:20mégösszekénepak
olnifürdeniholnapreggelizni…zisznógúd:(

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:36:24

2008június16hétfőismételtennemsikerültnormálisanfelkelnemmostazesetlegeskávéhozhasznosíthatómelegvizestermoszm
eghozatalakorsikerültvalakinekhangosabbatkiáltaniaakelleténélmintkiderültegnapjódöntésthoztamugyanisamaivízilabdázá
selmaradtésezcsakutólagderültki(lévénrnemtaláltottsenkit7:30kor:d)gondoltaazértcsobbanegyetmireegysípszókeretébenki
parancsoltákésmikormegpróbáltaelmutogatnihogymárpedig7:30ravoltkijelölveajátékazőrodavezetteatábláhozaminrajta
állthogy9előttnemszabadfürdenimertaddigvegyszerreltisztítjákavizetreggeliutánegybőlfolytatódottisakonfere
nciaaholazaggodalmaimbeigazolódtakúgyhogyerrőlcsakannyithogyasajátelőadásunkutánmársikerültmegnyugodnomsz
erencsérejólsikerültésvettékapoénokatistöbbekköztkitaláltukhogymindjártazelejénviszünkegykis„komolyságot̶
1;aprogrambamármintamiazöltözködéstilletiugyanisrésénishoztunköltönytehhezképestazelsőnapmindenkikapottegypóló
thogyaztkellviselnivégighogynelegyenannyirahivatalosjellegeadolognakaztánúgydöntöttünknehogymárkárbavesszena„
felkészülésünk”ezértakivetítőhözvalókiérkezésutánbejelentettükhogymiennekmegfelelőenelmegyünkátöltö
zniésígytettünk:avászonmögéállvafelvettükapólóraanyakkendőket:)aztánmegismagyaráztukmimindeztazértcsináltukhog
ylássákmikomolyanvesszükadolgokat(egyébkéntvpiskomolyanvette(azismerősindiaiigazgató)mivelőkezdettvolna9:
30korehhezképestakkorkelt:d)amunkautánazindiakelmentekkrikettezniterveztemhogyledőlökegykicsitdeaztáneszembeju
totthogymegakartamkérdezniazemberünktőlvalamitdeőéppvízikosárlabdázottúgyhogyinkábbvisszamentemafürdő
;ruháértésbeálltamamedencemásikfelébenormálvízilabdázni12góltdobtunkamiegészenimpozánsnakislennemondhatóhanemtudnán
khogyamásikcsapatugyanekkorlegalább36náljártmindenesetreazkiderülthogyavízilabdávalazénrészemrőlproblémákvanna
kszétmentmindkétvállammegahátsómis(bármégmindigjobbminthatetanusztkaptamvolnabele:d)vacsoránálaztánsikerültakérdezé
sisvalamintelfogyasztottamegykisegzotikuskülönlegesegyediutánozhatatlanmaszaláscsirkétrizzseligen

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-19, 15:35:05

2008június15vasárnapmégategnapestérőlannyithogyismét„kísértett”amúltmivelnemvoltmelegvíz(báremelle
ttafülledtmelegmelletttaláneznemisvoltolyannagybaj)azegyszinttellejjebblévőközöshelyiségbenbulivoltéjfélig(=ne
mlehetettaludni)valamintrékarraébredtekhogyvalakiéppenveriszétafelettüklévőszobát:)engemmegarecepciótelefonjak
eltett8:45korkérdezvemikorakarokreggeliznimondtammajdolyan11koraztánennyibenmaradtunkaztánsajnosmárnemtudtamrendese
nvisszaaludni(illetvevisszatudtamvolnaaddigraamikormáregyébkéntisfelkellettvolnakelnem)Ésezmáramainapreggeliutánnem
sokkalindultunkareptérreezúttalegygoairjáratraszálltunkfelaholújabbérdekességekkelkerültünkszembeegyrésztafelülr
37;ljövőhidegpára(amikellettis)másrésztazextrabiztonságitudnivalókmivelpontosanavészkijáratokmellettültünk(dem
indezzelegyüttjártazishogyalábunknakjóvalnagyobbhelyevolt;))valamintazérthetetlentiltásmiszerintnemvoltszabadfotózn
ipediglettvolnamitugyanisazüléstámlánegyrendkívülviccesgrafikávalpróbáltakajándékvásárlásracsábítaniminketszerencsé
reutólagkiderülthogyrmégatiltáselőttkattintottnéhányatúgyhogyaképekköztmegtaláljátokahirdetéstésremélhető
legmindenkineksikerülmajdfélreértenie:dleszálláskoraztánháromvadászbombázórepülőben„gyönyörködhettünk
221;mégamikareptérenszobroztakgoábanbuszraszálltunkéselindultunkanyaralóhelyfelémindenkijártmárabalatonfelélehetlát
nihogy„megváltozik”avidékezalattasokvíkendházatértemnosezmárolyan2030kmrelkorábbanmegkezdődöttazau
tópályamenténtermészetesenolyanisvoltkésőbbaztánjavultahelyzetbárafalvakraaminkeresztülmentünkszinténigazaR
22;majdlesz”kitételhiszenittissoksokházmégcsaképülamúgytisztáraolyanérzésvoltminthaazerdőközepébenlennén
k–utakmenténaházak(máramelyikreeztrálehetettmondani)demögöttükmellettükköztük„tiszta”erdőmég
legelészővadmalacokatislehetettlátni(bárlehethogymárháziasítottakvoltaksajnosnemsikerültlefotózniőketpedi
gbiztoslettvolnavalakiakimegmondjaránézésre)voltmégvalamiamitszinténnemsikerültfényképetkészítenidemegkellemlítenem
:azegyiknagyobbapartmanraazvoltkiírvahogy„janukavihar”–hátegyilyennevűnyaralóvalnembiztoshog
ytúlnagykarriertlehetnecsinálniabalatonmentén:dmegérkezéskorsokmindenrenemjutottidőmertevésutánindulnikelletta
konferenciamegnyitóradearendkívülfinomsülthagymamindenképpenszótérdemelakárcsakahatalmashullámokkalmorajlóarabtenge
ramibenmájustólaugusztusignemszabadfürdenimertavízalattiáramlatokbesodornakmindenesetremégebbenaszelesfelhős33
fokbanismutatós(janapsütésmégmindignincs)mielőttelfelejtenémmegérkezésünkkortartottakegyrövidfogadásiszertartá
staképenláthatótálcávaltettemazarcomelőtt23körtmajdtettekegykistikkátahomlokomravégülmegszórtakrizzselésvirágs
zirommalezegytradícionálismódjaafontosvendégekköszöntésénekagyertyákkalvégzettkörkörösmozdulatokaztacéltszolgáljákh
ogyabennemlévőrosszatmegszüntessékésezáltalújvilágossággyúljonbennematikkaazpontosanahomlokcsakrárakerülamásik
fontospontaköldökcsakraazmindigtakarvavanmivelhordunkruhátdeahomlokazfedetlenennélfogvaatikkaistakarásicélokatszolg
álhogyagonoszazonkeresztülsejuthassonbeemellettazénmegérkezésemaszállodánakésnekemisörömetésjólétetfoghozniegyaránt
(aszertartásszerint:))atikkaegyúttalagyőzelmetisszimbolizáljasőtmégaztisjelenti„jószerencsétkívánok
neked”plamikorakatonákharcolnimennekvelükiselvégzikaszertartásthogytávoltartsákagonoszttőlükésgyőzt
esentérjenekvisszaezahindufilozófiarészeehheztartozikavilágsziromisbárezmárnemahindufilozófiarésze:plházasságkorisv
ilágszirmokatszórnakeléjükamiegyvirágágyástjelképezamiaszeretetetéstörődéstszimbolizáljaennyitakultúrálódásról
:) aszobákkisházakbanvannakazenyémelőttottkódorgottkétmacskamiutánmegsimogattamőketakövetkezővissza
érkezésemkormárottvártak:)gondoltamviszeknekikvalamitvacsorautándemirevégeztemmárőkisodaértekazétterembeésinká
bbönkiszolgáltákmagukatakonferenciamegnyitójakb3óráigtartottezalattszintevégigfolyamatosanprezentációkmentekamiketf
olyamatosanfordítanomkelletttermészetesenazelőadóknemálltakmegmiattamnomegéncsakazegyikükbeszédétszoktammármeg
valamennyire…ennekeredményeképpenmostmégjobbanaggódomazelkövetkezőkétnapmiattbárpapíroncsak5óraaténylege
sprezentációtartásnapontaamainapbólígyiskétprogrampontkimaradttehátleszazmégtöbbis…mégannyiterrőlhogyrne
vétlegalább10szermegemlítettékésakkorazazigazgatóakielszokotthozzánklátogatnimégfelseszólaltemellettrakiemelked!
7;munkájáértokleveletiskapott(a20indiaimellettőmegabrazíliábólérkezettterjesztőkapott)anapotvacsoraészené
stáncosmulatozászártaazigazgatókaktívrészvételével:)evésutánmégbeszélgettünkvalamennyitaholszóbakerültamegfelel!
7;munkatársakkiválasztásaittazindiaiigazgatómegemlítettehogyők„szerencsések”olyantérenhogynagyonjó
lismerikazembereketésazonnalmegtudjákállapítanivalakirőlhogymilyenv„kapottazalkalmon”éskértegyjell
emzéstsajátmagáról(lévénőésazigazgatómosttalálkoztakelőször)5percnyijellemzésutánvtotáldöbbentenközölteho
gymindenstimmelúgyhogyennekmegfelelőenakárötleteketisadhatnamitkelljavítaniazigazgatóeztmegisígérte:)sajnosmos
tmárnagyonkésőrejármireeztbefejezem(1:15)úgyhogyaholnapi7:30korkezdődőközösvízilabdázásrészemrő
lsajnoskifogmaradni

0 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 18:27:55

Éshogykedvesprokossorstársaimmégkönnyebbenbeletudjákélnimagukatímeaszemélyreszabottváltozatok:n&trip=3&person=anett">anett·dorina·p=main&trip=3&person=gábor">gábor·judit·phpp=main&trip=3&person=kriszta">kriszta

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 17:53:11

2008június14szombatindiábanazittenicégvezetővpfogadottbennünketakitjólismertünkhiszentöbbszörjártmárnálunkmagy
arországonrésvszámáratermészetesenmindenújdonságotjelentettamikenénmárcsakmosolyogtam(plbiciklislastminuteilletvela
stsecondstílusúkikanyarodásaabuszelé:))vpegyenesenaszállodáhozvittminketaszobaakkorahogyamatracosmegoldássaltutirae
léglennemégatízfőscsoportnakis(szépnagyfranciaágyterpeszkedikközépenaminmegmajdénfogokterpeszkedni:))igazjobba
nmegnézvehahozzátesszüka10főnekmegfelelőbőröndötisakkormárkevésbé…előtteazonbanreggeliztünkrékk
ipróbáltákazéppenaktuális„helyispecialitást”énmaradtamazegyszerűbbvajaskenyérrántottásmegoldásnálegyszerű
enérthetetlendeőkmindentkisséerősnektaláltakpedigúgytűnthogynemisvoltmaszalás:)rékaztánpihennitértek
énmegmáréppeljutottamvolnaodahogylehetnefeltöltenierrenincsnálamrúpia:)reméltemhogyacégirodájábansikerülmajdugyanis
ezakövetkezőprogrampontismerkedniazitteniekkelvp12:30raígértemagátkilehettalálnihogymikorérkezett(ahelyesmegfe
jtőkközöttharrynévjegykártyákatésindiaitaxicsekkeketsorsolunkki:d)aválaszegyébként13:30ésvégülúgydöntöttünkhog
yelőszörinkábbebédelünkajeleseseményreegyközelihétcsillagosszállodaéttermébenkerültsorittaztánújraátkellettesn
iabeavatásiszertartásonazazhakb15féleételtnempróbáltattakkivelünkakkoregyetsemÉntermészetesenvisszafogtammagam(nema
niki)hiszentudtammireszámíthatokilyenkorderésvesetébeniselőjöttajólismertszituáció:egyélebbőlezegyáltalán
nemcsípős–mondjaazindiaikétperccelkésőbbkérdezi:namilyenvolthúúeznagyonerős:)szerencséreazáltalamvál
asztottcsirkéslevesnéléssültráknálilyenproblémanemvoltaztánérkezettafénypontilletveegészpontosanolyasvalamiamib!
7;lnemrészesülhettünkannakidején:mangó;)nagyonklasszittmostteszekegyrövidkiskitérőtavagyafigyeljaztasztorithal
lottadcíműműsorunk2325246epizódjakövetkezikfőszerepbenszinténegyindiaiúriemberazilletőmagyarors
zágilátogatásasoránéppazegyiknagyáruházbanvásároltegyfényképetamikorrendkívülimódonmegtetszettnekiazegyikpénztárosh
ölgyazonnyombannekiálltfűzniazilletőthogyjöjjönveleindiábaezannyirajólsikerülthogyacsajamunkaidőkell
ősközepénfelpattantahelyérőlhogyőmárpedigindulis;)egybőlráistértekarészletekrelévénacsajős
zinténbevallottahogynekimárvanegykisgyermekeezazindiaiszámáraabszolútnemjelentetthátránytekkorafőpénztárosmárt
ajtékzófejjelrobogottodaéspróbáltafelhívniahelyesmunkavégzésszabályairaafigyelmetdemégígyisnehezenállthelyrearendaf
őnökmárakkorishajthatatlanvoltamikorannyitkértektőlehogylegalább5percreengedjekiazilletőtaboltelé:)i
ncredibleindianshátigenjaésamásikcsúcspont:azétteremkörülvoltegynagyonszéptóamibenkettenfürödtekisabeszélgetésközep
énmegjegyziazegyikindiai:ebbenvannakámkrokodilokismiutánmeggyőződtünkarrólhogyőezthalálkomolyangondo
ljamegkérdeztükhogyakkorhogyhogybemennekpancsolni:beszoktakdehátnemleszabbólgondottaszélénnemdehabeljebbúsznakakkor
bizonylehúzhatjaőketakrokodilÉsvoltmárilyenigenilyesmielőfordulvagyhátnamiutánrrelközösenkifotóztukmagunk
atebédutánindultunkazirodábaamegbeszélésredeéppenakkorérkezettahotelhezegyhasonlókaliberű(=hétcsillagos)riksam
ivelrésvértelemszerűenmégnemültriksábanmentünkegykörtaszállodakertjÉbena(szerintem)gyalogútonamipontolyanszéle
svoltmintegyriksadeugyebárasofőrökmanőverezésiképességeitnemkellméltatnomvégülaztáncsakbeértünkazirodábaa
holmegismertünktovábbiigazgatókatacégnélésmagaazegyeztetésisjólsikerültanetproblémátviszontsajnostovábbrasemsikerül
tmegoldanipedigőszinténmondomfelcsillantaszememamikorelőhorgásztakvalahonnanegyusbsmodemetegybizonyostata
indicomtermékétamimárránézésreolyanismerősvolt…devalamilyenoknálfogvanemakartműködnihamárvalamilyenokmegk
ellemlítenihogyajelenlegifelhősesősidőjárásláttánmégegytősgyökereslondoniiselismerőencsett
inteneazonbanvanegynagykülönbségishogy30fokosesőzésvanfolyamatosanszintemárfeléregylangyoszuhannyalalevegő
;rendkívülfülledtdeszerencséreaklasszlégkondimegoldjaaproblémáthazaérésutánújabbpróbálkozásaszállodánálittislehetne
tetvenni(kapunkjelszótegyórára)felishoztákrögvestalistátfelisírtamegyetdenemigazánakartműködniazsemasrácújrafe
ljöttalistávalkipróbáltnéhányatmajdazzalazígéretteltávozotthogyhozegymásikataztánegyóramúlvavisszaértésközöltehogys
zerverproblémavantehátcsakalentikávézóbanműködikszerencsére24órásnyitvatartásúgyhogy…mégmindigvanreményjaéskid
erülthogyatajmahalnyitvatartásamiattegynappalelőrébbkellettcsúsztatniaprogramotamiaztjelentihogyvanpluszegynap
unkígyvárhatóandelhibeniskörültudunknézni

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-14, 17:49:32

2008június13péntekamainaponhármanindultunkútnakhogyrövidhivataloslátogatásttegyünkindiábaegyindiaivállalatéveskonfe
renciájánveszünkrésztacégakinekköszönhetőenkintlehetekisméteurópábanvégziatermékkelkapcsolatosdisztribúcióstev
ékenységetaháromfőscsoportotamagyarcégvezetője(továbbiakbanr)agazdaságiszakértő(továbbiakbanv)ésénal
kotom(továbbiakbanmaryclarence;))szerencsérenemcsupánakonferenciánvalósikeresprezentációrakorlátozódikalátogatásles
zmégegynaposgoaitúramegnézzükafővárostisvalamintellátogatunkagrábaaholatajmahalavilághétcsodájánakegyikefogvár
niminkethajnali8rakértékhogylegyekkészendecsak8:45rejöttekértematöbbiekholmibankosügyintéznivalókmiattmiutáneztköve
tőenmégazirodábaisbekellettugranielmondhatóhogyjelentőskésésselindultunkútnaklegalábbishaa„hivatalos”kétó
rávalelőbblegyélottelvetakartukvolnakövetnimindenaggodalmunkeloszlottazm0ásautópályánamikorőszintesajnála
ttaltekintettünkatúlsósávbanveszteglőegykeresztbeálltkamionmiatt10kmhosszankígyózókocsisorraarugalmasvezetésis
tílusnakköszönhetőenmegfelelőidőbenérkeztünkfeladtukacsomagokatésmárindultunkisakapuhozottazonbankis
sélelohadtalelkesedésünkamikormegláttukabeszállásravárókugyancsakhosszankígyózósorát(ebbenazesetbenkamionnélkül)beá
lltamasorbaaddigrékelindultakajándékotvásárolninéhányperccelkésőbbmegdöbbenésselhallomhogynévszerintszólítanak
minkethogyfáradjunkapulthoztitokbanazthittemvalamelyikünknevébőlolyankisugárzásáradtanévsorellenőrzésnélh
ogykülönelbánásbanrészesülünkdenemeztörténtelőrementemletettemakétcsomagotmajdrohantamatöbbiekértŐkszinté
nmeglepvefogadtákahírtszerencséreénmárvisszanyertemalélekjelenlétemlegalábbisannyirahogyszóljakrnekhogyazajándékbav
ásároltunicumotelőbbkikénefizetnimielőttkirohanveleaboltból:)prokossorstársaimbizonyáraemlékeznekmilyenér
dekeskalandokbalehetbonyolódniacsomagokkalmostiseztörténtkiderülthogyabiztonságiellenőrzéssorán„találtakvalami
t”ezértkikellnyitniabőröndöt(jaigenezazegyikfeladottcsomagvolt)relisrohantintézkednikisvártatvavisszaérkezettm
intkiderültareptéri„röntgengép”akÖnyvekenakadtfennjelenpillanatbanmégnemtudommilyenkönyvekrőlvanszódelehethogy
valamiérzékenytartalommalbírókiadványokrólvanszómiutánezenazapróságontúlestünkmárszálltunkisfelafinnairjáratáraarep
ülésrőlannyitérdemesmegemlítenihogyaszokásoskismonitoronfelülnézetbőlmutattákafelszállástazazgyönyörködhe
ttünkazalattunkbüszkénelvonulóbetonban(afelfestettcsíkokrólnemisbeszélve)nemsokáraérkezettanonvegebéd(nyilvánazértm
ertfinnországegyikszomszédjanonvegia:d)aminemigazánnyerteelatetszésemetbárelmondhattamhogycoolvolt(=azaznemvoltfelm
elegítveráadásulpontazenyémnemazazatöbbikéigen)bárazsesegítettvolnarajtaviszontkaptunkfrissforrásvizetisamiből
relispakoltaasaját„adagját”kisvártatvamegsokszorozódotta(kétszóbólálló)finnnyelvtudásom(suomi:finnországkaksi:kett&
#337;:d)mivelmostmármegtanultamaztishogy„kidos”(köszönöm)azútonmásérdemlegesnemtörténtleszálláskorgyönyörködhettünk
aszépségesfinntájbanmegazÉszakitengerbenésazaprószigetekbenÉrkezéskormárcsakrnekkellettnéhánylépésutánvisszamenniea
zülésenfelejtettforrásvízértésmegisérkeztünkhelsinkibeitt5órásvárakozásvoltelőírvafelmerültazötlethogyesetlegb
emegyünkavárosbadeeztvégülelvetettük(ebbentalánközrejátszhatottazishogyinkábbazindiaiidőjáráshozöltöztünk(vele
mazélen))résvelmentekshoppingolni(ténylegtudjavalakimitkelldolgozniegy„dutyfree”üzletben:d)énaddigtürelmesenültemés
szemléltemazegyhangúsokszínűségetazegyetlenamikilógottasorbólazazelőttemelrollerozóilletővoltpedigeg
yilyenhelyetigazánfellehetnedobniegymcbajnoksággalpéldául(hamáregyszerraptér:d)rékegyóramúlvakeveredtekvisszamintki
derültazértmertengemkerestekeddigremármindenkimegéhezettúgyhogyvettünkegykisharapnivalótamifinnkenyérféleségbő
léssajtbólpluszásványvízbőlálltakenyérteljeskiőrlésűvoltmármintránézésremegeléggészárazisacsomagolás
oncsakfinnnyelvűszövegálltrendelkezésreamibőlnemderültkisemmimaxakalóriatáblázatbóltudtamvolnakisilabizál
nivalamit:)asajtlejáratidátumaaugusztus1voltésnemisvoltbüdöstehátapuegészenbiztosanvisszadobtavolnaezfranciatermékv
oltteháterrőlsetudtammegsokkaltöbbetdeezlegalábbfinomvoltésavizetserontottákelvárakozásközbennekikezdtemegytev
ékenységnekamireményeimszerintsegítenifoghogyazilyenvárakozássalteliórákbanémiszíntvigyen:nemrégjelentmegmagyarnyel
vűkönyvaminekazeredetijéteddigkb20szorolvastamúgyhogyelhoztammindakettőtéselkezdtemfordításihibákatkeresn
ibenneeddigegészenbíztatóazeredmény(azaztaláltamjópárat):dcsakugyanegészjólelteltazidő(igazközbenettünkmégegys
zermegadiktafonos„jegyzetek”alapjánírogattamis)19:15voltazazmajdnemleteltavárakozásiidő(finnüleztvalószínű
;legúgymondanákhogy„onewaitingfin(n)ished”:dindultunkakövetkező7óra40percnyiüldögélést„tartalmazó”járatra(fele
melőérzésleszazmárbiztos)ottaniidőszerintreggel6korérkezünkbárhaamúltkoriesetbőlindulunkkiamikora„be
ígért”8órásmenetidőből9lett…dereméltemnemleszgondhátsajnoslettegykicsideegészenjóljöttemkibelőledeel
sőkéntmindenképpenmegkellemlítenemaztapillanatotamikorfeltűnthogyanéhánysorralelőttemlévőillet&
#337;képernyőjénminthaismerősképsorokatlátnéknemnemserjvideóklipvoltnemisazapácashowhanem…awelcome:)bizon
ybizonyháteztnemhagyhattukkiamaiprogrambólahogyanagyokmondjákteljesenjóangolfelirattalmentvégigúgyhogyatáncésfilmna
gyhatalomegyújabbremekművévelismerkedhettemmeg;)afilmkbugyanolyanszínvonalúmintapartnerazenékviszont(acímadóda
ltleszámítva)kevésbésikerültekjóldeennekellenérevégiglehetettnézniegyszertekintvehogyestiéjjelijáratrólvoltszómegke
llettpróbálnialehetetlentazazaludnimég„segítséget”iskaptamhozzálévénúgyszóltegymásmelléaháromjegyhogyabbanasorbanel
evecsakháromülésvoltközépenésréknekmégpontsikerültátmenniükegyablakosrészreaholviszontcsakkétülésvoltteháténmaradta
megyedülháromraaközbülsőkéztámláklehajtogatásávalegészenhosszú„fekhelyet”lehetettkialakítaniámsajnosezsemhozta
megavárteredménytaztakbkétórátmégígyistúlzásalvásnaknevezniahosszúútanemtúlfin(n)omkajaazalváshiánymeghoztaazeredmé
nyétazútvégénelkelletthasználniazegészségügyizacskótviszontutánamársokkaljobbanéreztemmagammárcsakazértismertfélóra
elteltévelmegérkezünkaleszállásnemmentzökkenőmentesenpárpillanatramondhatnizuhanássámódosultigazátéltünkmárily
etdemostpárankonkrétanfelsikítottak:)nyilvánsenkibensemmerültfelkétségafelőlhogyacsomagokatnemlehetcsakúgygond
nélkülösszeszedniamostaniproblémaabbólállthogyrékújonnanvásároltbőröndjétszószerinttotálkárosra„zúzták”szétmiv
eleltörtafogantyúmegakeréktehátmondhatnisemmibajanemvoltcsakfognimegtolninemlehetett:)aténylegrendkívülsegítők
észalkalmazottakkalsikerültröpkeegyóraalattkitöltetniegyjegyzőkönyvetutánamárvalóbannemvoltsemmiakadályaannakh
ogymegérkezzünk

1 hozzászólás · Szólj hozzá!
2008-06-12, 22:52:14

ÚjabbegyszemélyestudósítássalbővülkedvencblogunkezúttalnyugatésÉszakindiábanérvényesülünktestközelbőlavil
ágcsodáinakegyikepluszatajmahalnemsokárajelentkezünkvízikrikettpályavízikrikettpálya

0 hozzászólás · Szólj hozzá!